Greek Natural Products

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
O συγκεκριμένος ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της Messinian Spa που εδρεύει στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, στη 16Η οδό. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα ιστότοπο. Η χρήση του συνιστά αποδοχή των παρόντων όρων. Εάν δεν τους αποδέχεστε απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστότοπου. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση του συνολικού περιεχομένου του ιστότοπου (κείμενα, δεδομένα, πληροφορίες, φωτογραφίες, γραφικά κ.λ.π.). Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που μπορεί να γίνουν στους Όρους & Προϋποθέσεις. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών από τους χρήστες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Η Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του λογισμικού, των κειμένων, απεικονίσεων, γραφικών, εικονιδίων, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο και ήχου (συλλογικά, το «Περιεχόμενο»)προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα ονόματα φίρμας και προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα και εμπορικές επωνυμίες της Messinian Spa. Απαγορεύεται να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή εμπορική επωνυμία της Messinian Spa χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται σε παρακάτω ενότητα ή που ορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το Περιεχόμενο ή τα Σήματα, ούτε και οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντιγραφούν, αναπαραχθούν, πωληθούν, προσβληθούν, ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς τη δική μας προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Σας παρέχουμε μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στη Σελίδα και προσωπικής χρήσης αυτής. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα να: (α) παγιδευτούν ή να χρησιμοποιηθούν τεχνικές παγίδευσης για τη Σελίδα ή τμήμα αυτής, (β) αναδημοσιευτεί, αναδιανεμηθεί, διαβιβαστεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή γίνει λήψη της Σελίδας ή οποιοδήποτε ή/και κάθε Περιεχόμενο (εκτός προσωρινής αποθήκευσης ή κατά περίπτωση προβολής της Σελίδας), (γ) γίνει οποιαδήποτε χρήση της Σελίδας ή οποιουδήποτε ή/και όλου του Περιεχόμενου εκτός της προσωπικής χρήσης, (δ) τροποποιηθούν, αναλυθούν ή δημιουργηθούν οποιεσδήποτε παράγωγες εργασίες βάσει είτε της Σελίδας είτε οποιουδήποτε είτε/και όλου του Περιεχομένου, (ε) συλλεχθούν πληροφορίες λογαριασμών προς το δικό σας όφελος ή όφελος άλλου μέρους, (στ) χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε meta tags ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ή/και κάθε Περιεχόμενο ή (ζ) χρησιμοποιηθούν ρομπότ λογισμικού, αράχνες, προγράμματα ανίχνευσης ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να θέτει μη εύλογο βάρος ή φορτίο στην υποδομή μας. Πρέπει να διατηρείτε, χωρίς τροποποίηση, κάθε ιδιοκτησιακή ειδοποίηση στη Σελίδα ή ειδοποίηση που προσαρτάται ή περιλαμβάνεται στη Σελίδα. Εκχωρούμε επίσης μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια χρήσης για να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο προς την αρχική σελίδα του Ιστότοπου για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο. Ένας ιστότοπος που συνδέεται με τη Σελίδα (α) δύναται να συνδέεται αλλά να μην αναπαράγει οποιοδήποτε ή/και όλο το Περιεχόμενό μας, (β) δύναται να μη σημαίνει ότι προσυπογράφουμε τον εν λόγω ιστότοπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του, (γ) δύναται να μην παραποιεί τη σχέση του μαζί μας, (δ) δύναται να μην περιέχει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απεχθές, άσεμνο, προσβλητικό, αμφιλεγόμενο ή παράνομο ή ακατάλληλο για οποιαδήποτε ηλικία, (ε) δύναται να μην περιγράφει εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή άλλος προσβλητικό ή ανάρμοστο τρόπο ή να μας συσχετίζει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή γνώμες, και (στ) δύναται να μη συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα του Ιστότοπου εκτός της αρχικής σελίδας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε κάθε σύνδεσμο προς τη Σελίδα και κατόπιν παραλαβής του εν λόγω αιτήματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε άμεσα τον εν λόγω σύνδεσμο και να παύσετε οποιαδήποτε άλλη σύνδεση εκτός και αν είστε ξεχωριστά και ρητά εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από εμάς να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από εσάς της Σελίδας ή οποιουδήποτε ή/και κάθε Περιεχομένου μας αυτόματα τερματίζει τις περιορισμένες άδειες που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα με την επιφύλαξη τυχόν άλλων ένδικων μέσων που παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε άλλων Ιστοτόπων που συνδέονται με ή από τη Σελίδα μας. Σύνδεσμοι που εμφανίζονται στη Σελίδα είναι αποκλειστικά για διευκόλυνση και δεν προσυπογράφονται από εμάς, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους συνεργάτες του αναφερόμενου περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Η σύνδεσή σας με ή από οποιαδήποτε σελίδα εκτός του ιστότοπου ή άλλους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι να εξετάσουμε ή να αξιολογήσουμε, και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές από, Σελίδες εκτός του ιστότοπου ή οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με ή από τη Σελίδα, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω σελίδων και ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις τους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των σελίδων εκτός του ιστότοπου και των άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στη Σελίδα. Ωστόσο, στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα, οι πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στη Σελίδα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή χωρίς λάθη. Αυτό το Site μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες. Ως εκ τούτου, MessinianSpa διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξει ή να ενημερώσετε τα στοιχεία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Περιορισμοί ευθύνης
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο.
Ευθύνη
H MessinianSpa και/ή οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη για όποια άμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, έμμεση, ειδική ή αδικοπρακτική ζημία, έξοδα, απώλειες ή οποιεσδήποτε ευθύνες και με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουσες από την πρόσβασή σας, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, οποιαδήποτε βλάβη στον τεχνικό εξοπλισμό (hardware) ή λογισμικό που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλαγή περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου ή προκύπτουσα από τη χρήση άλλου διαδικτυακού τόπου στον οποίο εισέρχεστε μέσω συνδέσμου από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή όσο επιτρέπουν οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις μας που προκύπτουν από οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν μας στέλνετε. Επιπλέον, δεν εγγυούμαστε ότι η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι απαλλαγμένη από διακοπές ή σφάλματα και η MessinianSpa δεν θα υπέχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστείτε  προκαλούμενη από ιούς που προσβάλλουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία λόγω της χρήσης του, της πρόσβασης σε αυτόν ή της μεταφόρτωσης(downloading) οποιουδήποτε υλικού από τον διαδικτυακό αυτό τόπο. Αν επιλέξετε να μεταφορτώσετε υλικό από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, τότε προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια με δική σας ευθύνη και κίνδυνο. Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της MessinianSpa, των οργάνων της, διευθυντών, συνεργατών, προμηθευτών και προγραμματιστών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε σχετική διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Messinian Spa © 2023. | Design by MLDESIGN